گوناگون

نقش تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش،جامعه ، مدیریت و عملکرد افراد

نقش تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش،جامعه ، مدیریت و عملکرد افرادامروزه فناوری اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیزمتناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. با ورود فناوری اطلاعات، تحولات اساسی درحوزهای آموزشی و همچنین تحولاتبزرگی در سطح بینش و آگاهی افراد نسبت به روابط اجتماعی و مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی جهان شده است که از آنبه انقلاب اطلاعات یاد می شود..باگسترش فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به قلب جامعه ، ابزار ها و روش های آموزشنیز دچار تعییروتحول شدند .این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هرمکان می تواند با امکانات خودش و در زمانی که خودش مایل باشد مشغول یادگیری شود.در سال های اخیر که آموزش از راه دور مطرح شده است که این نوع آموزش هادارای مزایا و معایبی است. با رواج اینترنت و پیشرفت تکنولوژی که آموزش دادن به افراد آسانتر و نیازی به صرف هزینه های سنگین بر دوش دولت قرار نمی گیرد، استفاده از این تکنولوژی و ابزار های جدیدتر برای انتقال دادن دانش مطرح شده اند وبا توجه و نیازاساسی به این نوع آموزش ها در جامعه کنونی ، ابزار ها و روش ها و استاندارد هایی برای آموزش الکترونیک طرحی شداند و هر روزپیشرفت جدیدتری در این زمینه پا به عرصه می گذارد.در واقع آموزش الکترونیکی استفاده از ابزار های انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی( مثل اینترنت،تلویزیون،رادیو )برای انتقال اطلاعات و دانش است.در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تمام زوایای مختلف زندگی بشری تاثیر داشته و نتایج تحقیق نشان می دهد که میان سطوح ابعاد فناوری اطلاعات شامل دسترسی سریع و آسان به انبوهی از اطلاعات، سرعت انتقال و کاهش هزینه ها با استفاده از آموزش الکترونیک تفاوت معنی داری وجود دارد.iweiswn نقش تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش،جامعه ، مدیریت و عملکرد افرادامروزه فناوری اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیزمتناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. با ورود فناوری اطلاعات، تحولات اساسی درحوزهای آموزشی و همچنین تحولاتبزرگی در سطح بینش و آگاهی افراد نسبت به روابط اجتماعی و مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی جهان شده است که از آنبه انقلاب اطلاعات یاد می شود..باگسترش فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به قلب جامعه ، ابزار ها و روش های آموزشنیز دچار تعییروتحول شدند .این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هرمکان می تواند با امکانات خودش و در زمانی که خودش مایل باشد مشغول یادگیری شود.در سال های اخیر که آموزش از راه دور مطرح شده است که این نوع آموزش هادارای مزایا و معایبی است. با رواج اینترنت و پیشرفت تکنولوژی که آموزش دادن به افراد آسانتر و نیازی به صرف هزینه های سنگین بر دوش دولت قرار نمی گیرد، استفاده از این تکنولوژی و ابزار های جدیدتر برای انتقال دادن دانش مطرح شده اند وبا توجه و نیازاساسی به این نوع آموزش ها در جامعه کنونی ، ابزار ها و روش ها و استاندارد هایی برای آموزش الکترونیک طرحی شداند و هر روزپیشرفت جدیدتری در این زمینه پا به عرصه می گذارد.در واقع آموزش الکترونیکی استفاده از ابزار های انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی( مثل اینترنت،تلویزیون،رادیو )برای انتقال اطلاعات و دانش است.در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تمام زوایای مختلف زندگی بشری تاثیر داشته و نتایج تحقیق نشان می دهد که میان سطوح ابعاد فناوری اطلاعات شامل دسترسی سریع و آسان به انبوهی از اطلاعات، سرعت انتقال و کاهش هزینه ها با استفاده از آموزش الکترونیک تفاوت معنی داری وجود دارد.

خلاصه

“در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمانها و افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفتهای شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد .بدیهی است که در چنین موقعیتی ،شناخت تاثیرات فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده ای یافته است .
با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد اثرات جدی می گذارد.

متن

مقدمه 23123 بحث تاثیر فناوری اطلاعات بر افراد، سازمان ها و جامعه موضوع جدیدی نیست و از ابتدای پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات.اطلاعات مورد بحث بوده است. 23123 هنوز هم افرادی هستند که معتقدند بشریت توسط تکامل فناوری تهدید می شود. ما در یک رابطه حیاتی با تکنولوژی هستیم. با وجود این، ما باید از تأثیرات آن بر خود به عنوان افراد و به عنوان اعضای سازمان ها و جامعه آگاه باشیم. 23123 سازمان ها و فناوری های اطلاعاتی 23123 استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات منجر به تغییرات خاصی در سازمان ها شده است. این تغییرات را می توان در زمینه هایی مانند ساختار، اختیار، قدرت، محتوای شغلی، سلسله مراتب شغلی کارکنان، سرپرستی و مشاغل مدیر مشاهده کرد. خلاصه ای از این موضوعات در زیر توضیح داده شده است. 23123 سلسله مراتب سازمانی 23123 فناوری اطلاعات امکان کنترل گسترده‌تر و کاهش تعداد متخصصان را برای افزایش بهره‌وری و کارایی فراهم می‌کند. فناوری اطلاعات به سازمان ها امکان کنترل دانش تخصصی را می دهد و نیاز به تخصص فنی در سازمان را کاهش می دهد. منطقی است که پس از کاهش سطوح مدیریتی در سازمان‌ها، نیاز کمتری به مدیران و کارکنان خطی در این سازمان‌ها وجود داشته باشد. این روند بیشتر در پدیده کاهش یا کوچک شدن اندازه مدیران میانی مشهود است.23123 نسبت کارکنان یقه آبی به کارکنان یقه سفید در این گونه سازمان ها افزایش می یابد. 23123 واحدهای ویژه 23123 تغییر دیگر در ساختار سازمانی امکان ایجاد یک مرکز فناوری، یک مرکز تجارت الکترونیک، یک دپارتمان سیستم های پشتیبانی تصمیم یا یک دپارتمان سیستم های هوشمند است. به این ترتیب واحدهای ویژه ای برای مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان ایجاد می شود. 23123 تمرکز قدرت یا اختیار 23123 اینکه آیا استفاده گسترده از فناوری اطلاعات منجر به تمرکز یا عدم تمرکز در عملیات و مدیریت تجاری می شود یا خیر، ممکن است به فلسفه مدیریت ارشد بستگی داشته باشد. هر چه سطح کنترل و نفوذ کارکنان رده پایین سازمان بر فرآیند تصمیم گیری در سازمان بیشتر باشد، می توان نتیجه گرفت که تمرکز در سازمان کاهش یافته است و اگر سطح کنترل و نفوذ مدیران بر فرآیند تصمیم گیری با استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان افزایش می یابد و تمرکز آن بیشتر می شود. بنابراین نمی توان در این مورد مدل دقیق و روشنی ارائه داد. (قدرت اطلاعات) تغییر خواهد کرد. 23123 محتوای شغلی 23123 یکی از تأثیرات فناوری اطلاعات بر محتوای برخی مشاغل در سازمان های دولتی و خصوصی 23123 است. تغییرات در محتوای شغل زمانی رخ می دهد که کار بازطراحی می شود و از آنجایی که ماهیت برخی از فعالیت های سازمان با تغییر شکل می گیرد. با معرفی و توسعه فناوری اطلاعات، طراحی کار تغییر خواهد کرد و بنابراین محتوای کار نیز تغییر خواهد کرد. 23123 تغییرات در شرایط استخدام و آموزش 23123 با توجه به اینکه فعالیت با فناوری اطلاعات نیازمند تکنیک های جدید کاری است، شرایط استخدام و آموزش کارکنان نیز بدون دلیل تغییر خواهد کرد، زیرا کارکنان با مهارت های قدیمی پاسخگوی این نیازها نیستند. در نظارت 23123 این که کارمندان به صورت آنلاین و الکترونیکی ذخیره می شوند، امکان و امکان نظارت بیشتر را فراهم می کند. فناوری اطلاعات در واقع وسیله ای برای تسهیل کنترل و نظارت است. 23123 تاثیر بر انتقال شغل 23123 موضوع جالب تحرک شغلی یا جابجایی شغلی است. امروزه در یک وب سایت می توانید میزان درآمد یک شغل را در هر کجا پیدا کنید. استفاده از کنفرانس ویدئویی برای مصاحبه و عوامل یا نمایندگان هوشمند برای یافتن مشاغل و کارمندان جدید احتمالاً باعث افزایش جابجایی کارمندان می‌شود. نیاز کمتری به تخصص برای تصمیم‌گیری‌های خاص. عوامل هوشمند، سیستم های پشتیبانی تصمیم). آنها همچنین دریافتند که می توانند زمان بیشتری را برای برنامه ریزی فعالیت ها صرف کنند. جنبه دیگری از چالش مدیریت در توانایی فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری نهفته است. فناوری اطلاعات می تواند فرآیند تصمیم گیری و حتی سبک های تصمیم گیری را تغییر دهد. به عنوان مثال، جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری بسیار سریعتر خواهد بود. عوامل یا عوامل مبتنی بر وب هوشمند می توانند محیط را نظارت کرده و اطلاعات را تفسیر کنند. روندهای فناوری اطلاعات زمان لازم برای تکمیل هر مرحله از فرآیند تصمیم گیری را کاهش می دهد. 23123 یکی دیگر از تأثیرات احتمالی بر مشاغل مدیر ممکن است تغییر الزامات رهبری باشد. آنچه که به طور کلی ویژگی های رهبری خوب در نظر گرفته می شود را می توان به طور قابل توجهی با استفاده از فناوری اطلاعات تغییر داد. به عنوان مثال، زمانی که ارتباط چهره به چهره با ایمیل و کنفرانس رایانه ای جایگزین می شود، ویژگی های رهبری نسبت داده شده به ظاهر و لباس به حداقل می رسد. 23123 کار و فناوری اطلاعات 23123 سیستم های اطلاعاتی به طرق مختلف بر افراد تأثیر می گذارند. آنچه برای یک نفر مزیت است ممکن است برای دیگری نباشد. برخی از راه‌هایی که فناوری اطلاعات می‌تواند بر ادراک و رفتار افراد تأثیر بگذارد، در این بخش از مقاله بررسی خواهد شد. 23123 تأثیر بر رضایت شغلی آنها می توانند بیش از حد تکراری و کمتر رضایت بخش شوند. 23123 برای مثال، در اوایل دهه 1970، محققان پیش‌بینی کردند که سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، ورودی مدیریتی یا رأی‌گیری را در تصمیم‌گیری کاهش می‌دهند و در نتیجه مدیران ناراضی ایجاد می‌کنند. آنها فعالیت های رایانه ای را فاقد ویژگی ها و شخصیت انسانی می کنند. برخی افراد به دلیل کامپیوتری بودن احساس می کنند که فاقد هویت و ویژگی های انسانی هستند. از سوی دیگر، برخی افراد آنقدر به وب وابسته می شوند که فعالیت های روزمره و منظم خود را در محل کار یا خانه فراموش می کنند و مشکلات سازمانی و اجتماعی جدیدی در محل کار ایجاد می کنند، اثرات بد روانی مانند افسردگی و تنهایی به وجود می آید. در برخی از کشورها، رفتن کودکان به مدرسه به لطف فناوری اطلاعات در خانه طبیعی است، اما عدم ارتباط و ارتباط اجتماعی می تواند به رشد اخلاقی، شناختی و اجتماعی آنها آسیب برساند. 23123 اشکال دیگر اضطراب اطلاعات عبارتند از: 231231 – اضطراب مربوط به ناتوانی ما در حفظ مقدار داده ها. 23123 – نگرانی برای کیفیت اطلاعات موجود در وب. این اطلاعات اغلب قدیمی و ناقص است. 231233 – منابع “آنلاین” بسیار زیاد. 231234 – نگرانی در مورد عدم اطلاع کافی یا خیلی دیر. 23123 بین 60 تا 80 درصد افرادی که اطلاعات خاصی پیدا می کنند. آنها نمی توانند آنچه را که می خواهند پیدا کنند. این سوال همچنین بر اضطراب اطلاعاتی می افزاید. زیرا زمانی که داده ها زیاد باشد، تفاوت بین داده ها و اطلاعات و حقیقت و دانش مبهم می شود. برای برخی از کاربران اینترنت، اضطراب ناشی از حجم بیش از حد اطلاعات است که می تواند باعث بی خوابی، خواب ضعیف یا ناکافی شود و بر سلامت افراد تأثیر بگذارد. در ادامه این اثرات را ارائه می دهیم: 23123 الف – استرس در محل کار 23123 افزایش حجم کار یا مسئولیت ها می تواند استرس در کار را افزایش دهد اگرچه رایانه سازی با افزایش بهره وری برای سازمان ها سودمند است، اما منجر به افزایش حجم کار نیز می شود. برخی از کارمندان احساس می کنند با کار بیشتر غرق شده اند و در مورد کار و عملکرد خود احساس اضطراب می کنند. این احساسات اضطراب می تواند بر بهره وری کارکنان تأثیر بگذارد. مدیران می توانند با توزیع مجدد حجم کار بین تعداد بیشتری از کارکنان استرس کاری ناشی از این مشکل را کاهش دهند.ایمنی و سلامت آسیب هایی هستند که در اثر فشار کارهای تکراری مانند کمردرد، کشیدگی عضلات در مچ دست و انگشتان ایجاد می شوند که به طولانی شدن مدت مربوط می شود. استفاده از صفحه کلید 23123 جامعه و فناوری اطلاعات 23123 اثرات اجتماعی فناوری اطلاعات می تواند بسیار گسترده باشد. این بخش چندین تأثیر قابل مشاهده را بررسی می‌کند: 23123 فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت 23123 ادغام فناوری‌های هوش مصنوعی مانند تشخیص بصری و صدا در رایانه‌ها و به‌ویژه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای افراد دارای معلولیت ایجاد کند. به عنوان مثال، کسانی که نمی توانند تایپ کنند می توانند از صفحه کلید فعال با صدا استفاده کنند و کسانی که نمی توانند در خانه کار کنند. 23123مبارزه با سایر جرایم و برنامه ها 23123برنامه های رایانه ای می توانند به طرق مختلف برای جوامع مفید باشند. در اینجا به برخی از این موارد استفاده می شود. به عنوان مثال: 23123_دزدگیر و کامپیوترهای الکترونیکی باعث کاهش حجم ترافیک در برخی شهرها می شود. 23123_تصویربرداری الکترونیکی توانایی جستجوی کودکان گمشده را بهبود می بخشد. همه اندازه ها و جنبه های سازمان ها تأثیرات گسترده ای دارند و مدیران سازمان ها برای مدیریت مؤثر و کارآمد سازمان باید به مسائل مربوط به فناوری اطلاعات توجه کنند. در غیر این صورت محکوم به اعدام خواهند بود. وقتی صحبت از تأثیر فناوری اطلاعات بر جامعه می شود، باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات فرصت ها و تهدیدهای بی شماری را با خود به همراه داشته است. در نهایت، اعضای جامعه به عنوان بخشی از جوامع و سازمان ها به شدت تحت تأثیر فناوری اطلاعات هستند. 23123 منابع و منابع 123123-1 لادون، کنت، سیستم های اطلاعات مدیریت، ترجمه رضایی نژاد، انتشارات رسا، چاپ ششم 138423123-2 الوانی و تیمور نژاد، سیستم های اطلاعات مدیریت، انتشارات سیستم های اطلاعات مدیریت، هامون، 2115، 2113، انتشارات هامون، 2113358،2115358،2115358،2158،2158،23358، هامون مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز انتشارات دانشگاهی، ژاپن، 1380231234- Harris, L.R. “Artificial Intelligence: A New Dimension of the Softworld, 1980231235 – Ehiturs, N. Ehiturs.” اصول سیستم های اطلاعاتی برای”. CAT، 1990.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *